Project Credits

Club A @ Lodha Aurum Grande
Mumbai, 2011 – 2013

Area:

15,000 sq.ft.

Client:

Lodha Group

Design Team:

Kiran Kapadia, Riyaz Vasowala, Ebrahim Sitabkhan, Digisha Patel

Consultants:

Sharad Shah,
Spectral Services, PBB

Photography:

Noshir Ghobai & Kaushik