Project Credits

Club C @ Palava
Palava, 2021-2022

Area:

15,460 sq.ft.

Client:

Lodha Group

Design Team:

Kiran Kapadia, Riyaz Vasowala, Dayanand Poojari, Sanket Jayakar, Digisha Patel, Dhara Parekh, Akshay Rastogi

Consultants:

Epicons Consultants Pvt. Ltd.,
PBB

Photography:

Akash Kasar