Project Credits

Lodha Crown
Palava City, 2017 – 2022

Area:

1,60,000 sq.ft.

Client:

Lodha Group

Design Team:

Kiran Kapadia, Riyaz Vasowala, Ebrahim Sitabkhan, Digisha Patel, Ani Agarkar, Paridhi Jain

Consultants:

SBC, Micro Engineering, PBB

Photography:

Akash Kasar